Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd

Organisator. De enige organisator van de Olav-wedstrijd is Olav UG (haftungsbeschränkt), Vitalisstraße 67, 50827 Keulen, Duitsland (hierna: de Organisator).

Deelname aan de trekking. Alleen inwoners van Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland die 18 jaar of ouder zijn, mogen deelnemen. Werknemers van Olav UG of van aan Olav UG gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, een door u geplaatste bestelling of het bestelproces in het algemeen, of indien u na uw aankoop nog vragen of verzoeken heeft, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op de website.

Gelieve klachten per e-mail te sturen naar fragen@myolav.com.

Diskwalificatie voor de loting. Onverminderd alle andere rechten behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor om een deelnemer op elk moment te diskwalificeren van verdere deelname aan de prijstrekking indien deze geen correcte en waarheidsgetrouwe informatie verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de leeftijd en/of identiteit van een persoon. Bij overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden en/of verdenking van manipulatie of apart vastgestelde wedstrijdregels en/of het gebruik van technische middelen en/of andere hulpmiddelen tot manipulatie en/of schending van de goede zeden, heeft de organisator het recht deelnemers te allen tijde zonder opgaaf van redenen uit te sluiten, hen prijzen te weigeren of zo nodig hun terugkeer te eisen. De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om andere rechten te doen gelden.

Tekenen. De online trekking vindt elke maand plaats en de winnaar wordt halverwege de volgende maand getrokken (deadline - 15e van elke maand). Deelname aan de trekking moet voor middernacht van de maand plaatsvinden. De winnaars worden tegen het einde van de volgende maand per e-mail op de hoogte gebracht.

Verlies van prijs. De winnaar wordt binnen 7 dagen na het einde van de trekking per e-mail op de hoogte gesteld en wordt verzocht per e-mail contact met ons op te nemen met zijn volledige naam en juiste adres. Het recht om de prijs te claimen vervalt een week na de kennisgeving. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat u de kennisgeving ontvangt. In dat geval wordt door de organisator uit de overgebleven deelnemers een winnaar gekozen. Het bepaalde in artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.

Gegevensbescherming. Met het oog op de toekenning van de prijs is de organisator gerechtigd de naam en het adres van de winnaar op te vragen en de nodige gegevens door te geven aan zijn samenwerkingspartner Alaiko GmbH. De gegevens worden bewaard tot het einde van alle activiteiten die specifiek verband houden met het vergelijkend onderzoek. De deelnemer heeft het recht te allen tijde te verzoeken om verwijdering van alle verstrekte gegevens. De deelname aan de wedstrijd eindigt wanneer het verzoek tot schrapping is uitgeoefend of wanneer de prijs is toegekend. Daarnaast is de algemene informatie over gegevensbescherming van de organisator van toepassing.

Uitsluiting van aansprakelijkheid. De organisator is - zonder enige beperking - aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid ten gevolge van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim. De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot de voorzienbare en typische schade, voor zover de organisator niet opzettelijk heeft gehandeld. In geval van lichte nalatigheid is de organisator alleen aansprakelijk voor materiële schade en financiële verliezen in geval van een inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen. Elke andere aansprakelijkheid van de organisator is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de ingediende vordering. Dit geldt in het bijzonder voor aansprakelijkheidsvorderingen, vorderingen tot vergoeding van onnodige kosten in plaats van prestaties en vorderingen op grond van een vertraging in de uitvoering of een onmogelijkheid als gevolg van overmacht. Voor zover de aansprakelijkheid van de organisator is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, medewerkers, personeelsleden, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de organisator.

Klachten. Klachten over het verloop van de wedstrijd moeten schriftelijk worden ingediend bij de organisator op het in punt 1 vermelde adres, onder vermelding van het vergelijkend onderzoek, en wel binnen 14 dagen nadat de reden van de klacht bekend is geworden.

Slotbepalingen. De organisator behoudt zich het recht voor deze deelnemingsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder opgave van redenen, tenzij de wijziging voor de deelnemer onredelijk is. De organisator zal de deelnemer onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de deelnemingsvoorwaarden. Indien de deelnemer niet binnen 2 weken bezwaar maakt tegen de geldigheid van de gewijzigde voorwaarden voor deelname, worden de gewijzigde voorwaarden voor deelname geacht door de deelnemer te zijn aanvaard. De organisator verbindt zich ertoe de deelnemer aan het begin van de periode uitdrukkelijk te wijzen op de beoogde betekenis van zijn gedrag.